۰۴:۰۴ - یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

اخبار

برنامه ريزي يكي از وظايف مهم مديريت است كه مانند پلي زمان حال را به آينده مربوط مي كند. برنامه ريزي در واقع به آن دسته از اقداماتي اطلاق مي شود كه مشتمل بر پيش بيني هدفها و اقدامات لازم براي رويارويي با تغييرات و مواجه شدن با عوامل نامطمئن ، از طريق تنظيم عمليات آينده است. هدف اساسي برنامه ريزي تقليل ميزان قبول خطر نسبت به اتفاقات احتمالي (انعطاف پذير بودن) و اتخاذ تدابيري هماهنگ براي دست يابي به موفقيت هاي سازماني است. برنامه ريزي ، اهداف همه فعاليتها و تلاشهاي گروهي را تعيين مي كند و نحوه دستيابي به آن اهداف را طرح ريزي مي كند تا مديران بتوانند تشخيص دهند كه بايد از چه ساختار سازماني استفاده كنند و براي هر منصب چه نوع كاركناني را با چه تخصصهايي به كار گيرند ؛ كدام سبك هدايت و سرپرستي را مورد استفاده قرار دهد. بنابر اين مي توان گفت در واقع برنامه ريزي شالوده مديريت است. قابل توجه اينكه فرايند برنامه ريزي ماهيتي پويا دارد. با توجه به تغيير ميزان اطلاعات قابل دسترسي، تجديد نظر در برنامه هاي تنظيم شده امري بسيار منطقي است. به طوري كه لازم است در مقاطع زماني معين برنامه هاي قديمي كنار نهاده شود و برنامه هاي جديدي جايگزين آن گردد. به اين ترتيب تغيير و اصلاح مستمر برنامه ها موجب پويايي و انعطاف پذيري فراگرد برنامه ريزي مي شود.

اهم وظایف معاونت برنامه­ ریزی دانشگاه

1- تدوین، ابلاغ و نظارت بر اجرای چشم‌انداز و برنامه­های راهبردی دانشگاه با توجه به اسناد بالادستی کشور

 2- نظارت بر اجرای سیاست­ها و برنامه­های‌ دانشگاه به منظور تحقق بهتر اهداف پیش­بینی شده؛

3- تهیه گزارش عملکرد دوره­ای برنامه­های راهبردی دانشگاه ‌و نیز تجزیه‌ و تحلیل‌­ آن با هدف بررسی‌ نقاط‌ ضعف‌ و قوّت‌، تهدیدها و فرصت­های پیش­روی دانشگاه به منظور بهبود وضعیت موجود و برنامه­ریزی برای آینده؛

4- تدوین‌ و ابلاغ چارچوب تهیه برنامه‌ عملیاتی دانشکده­ها و واحدهای تابعه با توجه به چشم‌انداز و برنامه­های راهبردی دانشگاه و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه عملیاتی آنها به منظور تحقق اهداف کلان دانشگاه؛

5-چارت، تعالی سازمانی و مدیریت دانش و توانمندسازی نیروی انسانی، رتبه بندی آکادمیک و طراحی و برنامه ریزی بودجه و ابلاغ و پایش آن

6- سیاست­گذاری برای تنظیم، تلفیق و توزیع مناسب اعتبارات کل دانشگاه و واحدهای تابعه و نیز پیگیری در تخصیص مناسب آن از مراجع ذیربط به منظور تحقق اهداف دانشگاه و واحدهای تابعه؛

7- تهیه، تدوین و بازنگری دستورالعمل­ها، اساسنامه­ها و آئین­نامه­های مورد نیاز دانشگاه و واحدهای تابعه جهت انطباق آنها با برنامه­های کلان دانشگاه با مشارکت واحدهای ذیربط؛

8- برنامه­ریزی برای طراحی، بازبینی، بهسازی و نظارت بر اجرای ساختار سازمانی دانشگاه و واحدهای تابعه آن متناسب با اهداف مد نظر؛

9- برنامه­ریزی و ارائه پیشنهادات لازم برای استفاده بهینه منابع دانشگاه به منظور تحقق هرچه بیشتر اهداف دانشگاه و واحدهای تابعه آن؛

10- سیاست­گذاری و ارائه پیشنهادات لازم برای بهبود فرایندها و روش­های انجام کار در دانشگاه و واحدهای تابعه متناسب با اهداف و سیاست­های دانشگاه.