تاریخچه معاونت برنامه ریزی

تاریخچه معاونت بر نامه ریزی:

با توجه به مجوز سازمان در خصوص راه اندازی معاونت برنامه ریزی در واحد های جامع دانشگاه آزاد اسلامی،

در تاریخ 12 مهرماه 1393 این معاونت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج شروع به فعالیت نمود.

آقای دکتر مهران روح نیا به عنوان اولین معاون برنامه ریزی از مهر ماه 1393 لغایت آبان 1395 در این سمت

مشغول به فعالیت بودند.

در حال حاضر آقای دکتر آژنگ تاجدینی مسئولیت این سمت را بر عهده دارند.