اداره رتبه بندی

 

هدف توسعه در همه سازمان ها بهبود و ارتقاء کیفیت با توجه به آرمان ها و ارزش های قابل قبول است. آموزش عالی منبع تولید دانش و ایده های نو است و بهبود کیفیت آموزش های دانشگاهی جزء مهم مدیریت آموزش عالی است. در سالهای اخیر مقایسه وضعیت علمی دانشگاه های مختلف در سطح ملی و جهانی تحت عنوان رتبه بندی دانشگاه ها انجام می شود. آشنایی با شاخص ها و روش های مختلف رتبه بندی و نحوه ارزشیابی آنها در سطح بین المللی، به برنامه ریزی بهتر و ارتقاء رتبه دانشگاه کمک خواهد کرد.