مدیر امور اقتصادی دانش بنیان

مدیر امور اقتصادی سرمایه گذاری و دانش بنیان

آقای دکتر محسن قنبری، استادیار گروه مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی،

دکترای تخصصی مهندسی مواد

همکاری با دانشگاه از سال 1395

ایمیل :     mohsen.ghanbari@kiau.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی